Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Program dedykowany jest do kompleksowej obsługi działalności statutowej Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych działających w zakładach pracy jak również dla międzyzakładowych PKZP.

System PKZP APUS zapewnia kompleksowe wsparcie dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zespołu pracowników wykonujących prace administracyjne i finansowo-księgowe PKZP.
Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom i przyjaznemu interface`owi poprawia warunki, a co za tym idzie także wydajność pracy użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mówiącymi o prowadzeniu odrębnej księgowości dla PKZP, system oparty jest o pełną, niezależną księgowość,
pozwalającą na ewidencjonowanie operacji na kontach księgowych, z pełnym raportowaniem oraz kontrolą rozliczania wpłat członkowskich.

Umożliwia szybkie pozyskanie szczegółowych informacji o członkach PKZP, udzielonych pożyczkach, wniesionych wkładach, wysokości rat, ilości poręczeń,
a także automatyczne generowanie list potrąceń, potwierdzenia sald wkładów i zadłużeń na 31 grudnia każdego roku oraz bilansu,
sprawozdania finansowo-statystycznego i załączników.

Script logo